Monday, April 27, 2009

ႏိုးၾကားတက္ၾကြတဲ့စာသင္ခန္း- မူလတန္းျပဆရာမ်ားသို႔

မူလတန္း ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား

“အသိပညာ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ျပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြတဲ့ ႏိုင္ငံသား” ေတြျဖစ္လာဖို႔ဟာ ေက်ာင္းပညာေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏို္းၾကားတက္ၾကြတဲ့ စာသင္ခန္းေတြကို ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားဟာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ အဲဒီလို ႏို္းၾကားတက္ၾကြတဲ့ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတ ြျဖစ္လာေအာင္ဘယ္လို တည္ေဆာက္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို အပိုင္းလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


စာသင္ခန္းတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ

ႊႊငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားအား စာသင္ၾကားရာ၀ယ္ စာသင္ခန္းတြင္းေနရာခ်ထားပံုႏွင့္ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုမွာ မ်ားစြာအေရးၾကီး၏။ သူတို႔ကို ဘာလုပ္ေစခ်င္သည္ဆိုေသာ အခ်က္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပသင့္ျပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကိုလည္း နားလည္ေအာင္ေျပာျပသင့္ပါသည္။ စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ ဖရိုဖရဲေနရာခ်ထားသည့္ စာသင္ခန္းႏွင့္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွာ ပရမ္းပတာစာသင္ၾကားမႈျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္သာမက ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ပါ စာသင္ၾကားရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔မႈျဖစ္ေစျပီး ထိေရာက္ေစသည့္ စာသင္ခန္းဖြဲ႔စည္းမႈကို ေဆြးေႏြးပါမည္။

-----------------------------
၁။ သင္ခန္းစာအတြက္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း
-----------------------------

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူတကြရွိသည့္အခိုက္တြင္ အက်ဳိးရွိေစရန္ အေသအခ်ာစီစဥ္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပပါမည္။

ေကာင္းျမင္စိတ္ထားႏွင့္ အစဥ္သျဖင့္ စတင္ပါေလ။
သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းတိုင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္လန္းဆန္းစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိသူမ်ားအေပၚမ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ကေလးမ်ားသည္ အလြယ္တကူပင္ သိျမင္ခံစားတတ္ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖင့္ စတင္သင္ၾကားမည့္ကို သိရွိပါေစ။
ကေလးမ်ားနားလည္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖင့္ စတင္သင့္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ စာသင္ခန္းတြင္း၀င္ျပီး မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ကေလးမ်ား၏ ေနာက္ခံဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို ေလ့က်က္မိပါလိ္မ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္က စာသင္ၾကားခဲ့သည့္ အတန္းျဖစ္ပါမူ ပို၍အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ (လက္ေတြ႔တန္းျပဆင္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အတန္း အသစ္မ်ားအတြက္) အတန္းပိုင္ဆရာဆရာမ၊ အျခားေသာ စာသင္ဘူးသည့္ ဆရာဆရာမတို႔အား အတန္းအေျခအေနကို ၾကိဳတင္ ေမးျမန္း ထားသင့္သည္။ ယခင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကေလးမ်ားလက္ရာမ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္ေလ့လာထားသင့္သည္။ ကေလးမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္လည္း သိရွိႏိုင္ပါေသးသည္။

စာသင္ခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိပါ။
(အပတ္စဥ္၊ လပတ္၊ ႏွစ္၀က္စသည္) ေရရွည္ အစၤီအစဥ္တြင္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္၊ လပတ္အလိုက္ သင္ၾကားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း စာသင္ၾကားခ်ိန္ အခ်ိန္တိုင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအတြက္လည္း သင္ၾကားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားရွိရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးသည္။ ဤသင္ခန္းစာျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကို ဘာစာရသြားရမည္၊ ဘာကိုနားလည္သြားေစလိုသည္၊ ဘာကိုလုပ္တတ္သြားေစလို္သည္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ၾကိဳတင္ထားရွိသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

လိုအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါ။
သင္ခန္းစာအတြင္း လုိအပ္မည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းစာရင္းကို ၾကိဳတင္ျပဳစုျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရမည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းဟုဆိုရာတြင္ ေက်ာင္း၀င္၊ အိမ္၊ ရပ္ရြာအတြင္းအလြယ္တကူရရွိႏုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္၊ စာၾကည့္တုိက္မွစာအုပ္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေစ်းၾကီးၾကီးေပး၀ယ္ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားသာမဟုတ္မူဘဲ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ သင္ေထာက္ကူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးအသံုးခ်ႏိုင္ေလသည္။ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ သင္ခန္းစာဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီရန္မ်ားစြာအေရးၾကီးပါသည္။ ကေလးမ်ားနားလည္ႏုိင္ေစရန္မွာ ပို၍အေရးၾကီးသည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ရႏိုင္သည့္ ေနရာတို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳပါ။
သင္ေထာက္ကူပစၥညး္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းတြင္း၌ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ ေနရာမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းထားသင့္သည္။ မိမိကုိယ္တိုင္ဖန္တီးခ်က္ျဖင့္ သင္ေထာက္ကူကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူတကြလည္း ဖန္တီးႏိုင္ေသးသည္။

သင္ခန္းစာမသင္ၾကားမီ အားလံုးကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သင္ၾကားရန္အရာမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္သင့္ထားရွိျခင္းသည္ သင္ၾကားျခင္း-သင္ယူျခင္းကို မ်ားစြာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။ ခဲတံမ်ားကို ခၽြန္ထားျခင္းပင္လွ်င္ အေႏွာက္အယွက္ကင္းေ၀းႏိုင္ေလသည္။ ရံခါတြင္ကား ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အဆင္သင့္လုပ္ထားပံုတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါလား။

----ဆက္ပါအံုးမယ္။

0 comments: