Thursday, May 7, 2009

အေသြးအေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈစာသင္ခန္း - စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြ

Multicultural Classroom - Multiple Intelligence test
အေသြးအေရာင္စံုယဥ္ေက်းမႈ စာသင္ခန္း - စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြ စစ္ေဆးခ်က္
သိန္းႏိုင္

(2003-2006 ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ထုိင္း-ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ Pre-service Teacher Education Course ဆရာအတတ္ပညာ ၆ လသင္တန္းကာလမ်ားအတြင္း သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား ၉၀ ဦးႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။)

စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြ သီအိုရီကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သိမႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ကေလး သူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ ဟာဝါဒ္ဂါဒ္နာ Howard Gardner ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္သည္ကို အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးထားသည္။ ကနဦးတြင္ ဥာဏ္ရည္ (၇) မၽိဳးကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားသည့္ (၁) ယုတၲိေဗဒ-သခ်ၤာစြမ္းရည္ Logical-mathematical ႏွင့္ (၂) ဘာသာေဗဒစြမ္းရည္ Linguistic မ်ားအျပင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အထင္ကရအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းမထားသည့္ (၃) ေတးဂီတဥာဏ္ရည္ Musical၊ (၄) ပံုေဖၚမႈဥာဏ္ရည္ Spatial၊ (၅) ကာယ လႈပ္ရွားမႈဥာဏ္ရည္ Bodily kinaesthetic၊ (၆) လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးဥာဏ္ရည္ Interpersonal ႏွင့္ (၇) မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ ေတြးေတာႏိုင္မႈ ဥာဏ္ရည္ Intrapersonal တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤ (၇) မ်ဳိးအျပင္ (၈) သဘာဝတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခံစားတတ္မႈ ဥာဏ္ရည္ Naturalistic ႏွင့္ (၉) ျပန္လွန္ေတြးေတာစဥ္းစားႏိုင္မႈ ႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ စြမ္းရည္ Existentialist တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားရွိသည္။


စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြ သီအိုရီမွ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္ သင္ၾကားျခင္းနည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကေလးငယ္အားလံုး၊ ေကၽာင္းသူ၊ေကၽာင္းသားအားလံုး (အားလံုး) အတြက္ အေကာင္းဆံုး၊ အဆင္အေျပဆံုးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး (၇) မၽိဳးရွိသည့္အထဲတြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး (သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ဳိးထက္ပို၍) တြင္ ပိုမိုထက္ျမက္ ထူးခၽြန္ ေနတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မည္သည့္သင္ၾကားမႈပံုစံမဆို ကေလးငယ္အမ်ားစုအတြက္ အဆင္ေႁပမည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကေလးငယ္အခ်ဳိ႕အတြက္မွာမူ အဆင္ေျပခ်င္မွ ေျပပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အျပစ္မဟုတ္ပါေပ။ မတူညီ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ၾကီးျပင္း၍ေနၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား စာသင္ၾကားရာတြင္ နည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးတည္းမသံုးဘဲ နည္းစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေန႔တာစာသင္ၾကားရာတြင္ႁဖစ္ေစ အခါအားေလ်ာ္စြာ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တခ်ိန္ခ်ိန္္တြင္ သူ၏ အဖြံ႔ျဖိဳးဆံုး ရွိေနသည့္ ဥာဏ္ရည္ကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြဆိုသည္မွာ

• လူတိုင္းတြင္ ဥာဏ္ရည္ (၇) မ်ဳိးစလံုး ပါရွိပါသည္။ ဤစြမ္းရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥာဏ္ရည္အေထြေထြ သီအိုရီမွာ လူတို္င္းအတြက္ ဥာဏ္ရည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ‘စံျပ’ ျဖစ္ေစရန္အၾကံျပဳထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သိမႈနယ္ပယ္ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အစုသီအိုရီျဖစ္ျပီး လူတိုင္းတြင္ ဥာဏ္ရည္ (၇) မ်ဳိးစလံုး ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (အနည္းႏွင့္ အမၽား) ပါရွိသည္။

• လူအမ်ားစုအတြက္မူ တစ္စံုတစ္ခုေသာအတိုင္းအတာထိ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ ဤစြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားမွာမူ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မၽား ရွိေနတတ္ႁပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ပညာရွင္ ဂါဒ္နာမွ အၾကံျပဳရာတြင္ အားေပးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားျဖင့္ လူတိုင္းပင္စြမ္းရည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

• ဥာဏ္ရည္အမ်ဳိးမ်ိဳးမွာ ဆက္စပ္လွ်က္တည္ရွိေနပါသည္။ ဥာဏ္ရည္တစ္ခုခ်င္း သီးျခားစီ တည္ရွိေန သည္မဟုတ္ပါ။ ဥာဏ္ရည္အစုအေနျဖင့္တင္ျပထားသည္မွာ ပညာေရးစိတ္ပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစျခင္းငွါ သုေတသနျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစုမွာလည္း ပံုေသကားခ် မွတ္ယူရန္ မဟုတ္ပါ။ ဥာဏ္ရည္မ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။

• နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ႏိုင္ေၾကာင္းမွာ ပံုေသကားခ် စံႏႈန္းမၽားျဖင့္ တိုင္းတာ၍မရႏိုင္ပါ။ ဥပမာအားႁဖင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္အားနည္းေသာ္ျငားလည္း (စာမဖတ္တတ္ေစကာမူ) ပံုျပင္၊ ဇာတ္လမ္းမၽားကို ခေရေစ့တြင္းက်၊ ေဝါဟာရႂကြယ္ဝစြာျဖင့္ စီကာပတ္ကံုးျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္သည့္ ဘာသာေဗဒ ဥာဏ္ရည္ ရွိႏိုင္ေပသည္။ အားကစားတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ယက္ကန္းယက္လုပ္ျခင္း၊ လက္သမားအလုပ္၊ အကေတာ္ျခင္းစသည္တို႔ကဲ့သို႔ ကာယလႈပ္ရွားျခင္းဥာဏ္ရည္ ပိုင္ဆိုင္ထားရွိႏိုင္သည္။ လူတိုင္းတြင္ ေမြးရာပါ ဗီဇသဘာဝႏွင့္အတူ (လက္ေဆာင္သဖြယ္) ပါရွိလာသည့္ မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဥာဏ္ရည္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို သိရွိနားလည္ရန္ ဤဥာဏ္ရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး သီအိုရီမွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆက္ရန္--

0 comments: