Wednesday, February 11, 2009

မတူျခင္းမ်ား၏ တန္ဖိုး

မတူျခင္းမ်ား၏ တန္ဖိုး
(အလင္းတိုက္ဂ်ာနယ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉)

သိန္းႏုိင္

“ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးျဖင့္စဥ္းစားျခင္းသည္ ေခါင္းတစ္လံုးထက္ပို၍ေကာင္းမြန္သည္” ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ရင္းႏွီးကၽြမး္၀င္မႈရွိၾကျပီး ဤစကားပံုအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မူကား ဤသို႔မလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ ထိေရာက္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကာလရွည္လ်ားစြာအရိုးစြဲ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုမွာ “စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ ျဖစ္ျခင္းသာလွ်င္ အခ်ိန္၊ စြမ္းအားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေပသည္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေၾကာင္းခ်င္းရာတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဒုတိယအျမင္သေဘာထား၊ သို႔မဟုတ္ မတူ ကြဲျပား သည့္ အျခားဘက္မွ အျမင္သေဘာထားတို႔ကို ရယူတတ္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ ဘက္လိုက္ေသာ၊ အလ်င္စလိုျပီးစလြယ္လုပ္တတ္ေသာ၊ ျမန္ဆန္စြာ ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ၊ ေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္းကို အျပည့္အ၀ကိုယ္စားမျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

စိန္ေခၚခ်က္၊ ျပႆနာတစ္ခုခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက အဖြဲ႔၀င္နည္းနည္းသာပါရွိေသာ ေက်ာင္းမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ထားသည့္ အဖြဲ႔ငယ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေစပါသည္။ ဤစိန္ေခၚခ်က္၊ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစပါရွိေနေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ခ်န္လွပ္ထားေလ့ရွိသည္။ အျခားလူမ်ားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးေစျခင္းျဖင့္ အမူပိုၾကီးမည္၊ ပိုခက္ခဲႏိုင္သည္ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံစားတတ္ၾကသည္။ မွားယြင္းစြာ သိျမင္နားလည္ထားျပီး တစ္လြဲစိုးရိမ္ေနသည့္ အခ်က္မွာ ျပႆနာ၊ အေၾကာင္းခ်င္းရာတစ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဦးေခါင္းမ်ားမ်ားကို အတူတကြ ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ (ေက်ာင္း၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ေစျခင္း) အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္သည့္ ရလဒ္တစ္စံုတစ္ရာမရရွိႏုိင္ဘဲ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစႏုိင္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

မတူ၊ ကြဲျပားျခင္းမ်ား၏ အင္အား
မီရွီိဂန္တကၠသိုလ္မွ စနစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသိပံႏွင့္ စီးပြားေရးပညာ ပါေမာကၡႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္ တတ္သည့္ သူမ်ားေပၚထြန္းေရးကို လႈံေဆာ္ေဆြးေႏြးသူျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ စေကာ့အီးေပ့ဂ်္မွ မတူျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္တို႔ကို တင္ျပခဲ့၏။ မၾကာေသးမီကထုတ္ေ၀ေသာ သူ၏စာအုပ္ျဖစ္သည့္ “မတူျခားနားမႈေတြ - မတူ ျခင္းေတြရဲ႕စြမ္းပကားေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုမဏီေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ ပံု” တြင္ သခ်ၤာပညာျဖင့္ ပံုစံခ်ျပျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ဳိးအစားစံုလင္မႈသည္ ပရမ္းပတာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိျခင္းထက္ ထိုအဖြဲ႔အစည္း၏အင္အားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို ေထာက္ျပထားသည္။ “အေတြးတူ၊ အျမင္တူ” ျဖစ္ျခင္းသည္ စဥ္းစားမႈတစ္မ်ဳိးတည္း၊ လုပ္ဟန္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး ဆန္းသစ္မႈျဖင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျပီး သစ္လြင္ေသာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးႏုိင္ သည္ဟူ၍ သူက ေဆြးေႏြးထား၏။

ေဒါက္တာေပ့ခ်္မွ အၾကံျပဳထားသည္မွာ အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည့္ ေနာက္ခံမတူ၊ ကြဲျပား၍ ဘ၀ အေတြ႔အၾကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနေသာ လူမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္သည့္ ရႈပ္ေထြးေနတတ္ျပီး ဆန္းသစ္ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးေသာ အဖြဲ႔ အစည္း၀န္းက်င္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္မားဆံုးကို ရရွိေစႏုိင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ယခင္ကႏွင့္ မတူေတာ့သည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ ျဖတ္သန္းေနၾကရျပီ။ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားမွာ လြန္စြာရႈပ္ေထြးေနတတ္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။ အခ်ိန္ကာလမွ သက္ေသျပထားသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်ာင္းမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူအနည္းစုႏွင့္သာ ဆက္လက္ေျဖရွင္းမည္ဆိုပါက ထိေရာက္မႈရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ဤလူမ်ားမွာ သင္တန္းတစ္ပံုစံတည္း ရရွိထားျခင္း၊ ပံုစံတစ္ခုတည္းေအာက္မွ ထြက္လာၾကျခင္း၊ တစ္ပံုစံတည္းစဥ္းစားေတြးေတာတတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးဦးမွ လမ္းေပါက္ပိတ္မိလွ်င္ အျခားသူမ်ားပါ လမ္းေပါက္ပိတ္မိေနျပီးျဖစ္ရကား အဆံုးတြင္မူ ျပႆနာမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ တန္းလန္းသာက်န္ေနျမဲျဖစ္၏။

လက္ေတြ႔သက္ေသျပရေသာ္
ေဒါက္တာေပ့ခ်္ႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ မတူျခားနားေသာ သူမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းသည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေတာ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားသာပါ၀င္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားထက္ သာလြန္ေကာငး္မြန္စြာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အၾကိမ္မ်ားစြာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားက ဤအေျဖကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့၏။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ မတူ ျခားနားေသာသူမ်ားပါ၀င္သည့္ အုပ္စုမ်ားမွာ တစ္ပံုစံတည္း စဥ္းစားေတြးေတာတတ္ၾကသည့္ ေတာ္ေသာ၊ ထက္ျမက္ ထူးခၽြန္ ေသာ လူမ်ားပါ၀င္သည့္ အုပ္စုမ်ားေလာက္ လမ္းေပါက္ပိတ္မိ မေနျခင္းပင္တည္း။ ဤစမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေဒါက္တာ စေကာ့ တို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ “အုပ္စုတစ္ခု၏အမွားမ်ားမွာ အုပ္စု၀င္မ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္း ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သူတို႔၏မတူ၊ ျခားနားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အညီအမွ် တည္မွီေနသည္” ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

မတူ၊ ျခားနားမႈကို အရင္းအႏွီးျပဳျခင္း
မတူ၊ ကြဲျပား၊ ျခားနားမႈသည္ ၂၁ ရာစုေခတ္ကာလ၏ အမွတ္အသားသရုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လူမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အခ်င္းအရာမ်ား၊ လူမႈပကတိအမွန္တရားမ်ားတြင္ မတူ၊ ျခားနားမႈမ်ားကသာ ေထာင့္တိုင္းေထာင့္တိုင္းတြင္ ေနရာယူထားသည္။ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ သပြတ္အူသဖြယ္ ပံုစံစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအား လက္ေတြ႔ေလ့လာခဲ့သည္ သုေတသနေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အေရာင္အေသြးစံုလင္ေသာ ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားသည္ ပိုမိုကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးပါသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္၊ ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္လွ်က္ရွိေသာ ကုမဏီမ်ားမွာ လူ အမ်ဳိးမ်ဳးိရွိေနၾကသည္၊ ဟူေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ရရွိခဲ့ေလျပီတကား။ သိပံဆိုင္ရာ အံ့ဘနန္း ေတြ႔ရွိထုတ္ ေဖာ္ခ်က္မ်ားမွာ ထက္ျမတ္ျပီး အမ်ဳိးစံုလင္ေသာ သူမ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အသီးအပြင့္ပင္တည္း။ ဤအခ်က္မွ မီး ေမာင္းထိုးျပေနသည္မွာ မတူျခားနားေသာပညာရပ္နယ္ပယ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္ လူမ်ား ယွက္ႏြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သိပံ သုေတသနအတြက္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟူ၍။ (“Armageddon” ရုပ္ရွင္ကားၾကီးတြင္ ေဖာ္က်ဴးထားသည့္အတိုင္း မတူ၊ ျခားနားေသာ ပညာရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ စုဖြဲ႔သည့္ အလုပ္အဖြဲ႔သည္ ကမၻာၾကီး အလုံးစံုပ်က္သုန္း၊ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မည့္ အႏၱရာယ္ ဆိုးမွ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေလျပီ၊ ဤကား သာဓကထုတ္ျပျခင္းတည္း။)

ပညာေရးအတြက္ သင္ခန္းစာ
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ တန္ဖိုးမွာ ယင္းေက်ာင္းတြင္းရွိ မတူျခားနားမႈအစံုအလင္ကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းအား ရွိျခင္းျဖင့္ ပုိမိုဂုဏ္တက္ေပမည္။ တိုးတက္လွ်က္ရွိေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ကား ဤအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္လွ်က္ရွိျပီးျဖစ္ရကား ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာတြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအစံုအလင္၏ ဦးေခါင္းအသီးသီး ညီညာဖ်ဖ် ပါ၀င္ လ်က္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ဟန္တို႔အတြက္ အၾကံ ဥာဏ္ ရယူျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ အျမင္မတူမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေပသတည္း။

သိန္းႏုိင္
Ref:BKK post education

0 comments: