Wednesday, March 4, 2009

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
သိန္းႏိုင္
ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဆိုသလိုပင္ စာသင္ခန္းအတြင္း စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ စာသင္ခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမွစ၍ သင္ခန္းစာ သင္ၾကားျခင္း၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းတုိင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အားလံုးစာတစ္မ်က္ႏွာတည္းတြင္ရွိေနေစရန္မွာ (တေျပးညီစာလိုက္ႏိုင္ရန္) အေတာ္ကေလး ခက္ခဲလွပါသည္။ မျဖစ္ႏုိင္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါ။ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စာသင္ယူျခင္း၀န္းက်င္ကို ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ဟူသည္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လိုလားအပ္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိသည္အထိပင္ တာသြားေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စာသင္ခန္း၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္းမွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္စရာမရွိပါေပ။ သို႔ရာတြင္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ ရသည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္အတူရွိေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆရာေရာ ေက်ာင္းသား မ်ား အတြက္ပါ အက်ဳိးမ်ားစြာရရွိေစႏုိင္သည့္ အခ်က္ကို မသိမျမင္ျဖစ္တတ္သည္။ စံျပစာသင္ခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္လာေစရန္ မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာရွိျခင္း
သင့္အေနျဖင့္ အေရးၾကီးသည္၊ အေရးမၾကီးပါ ဟူ၍ ၾကိဳက္သလိုထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ စြာဆက္ဆံတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ရရွိလာေစရန္ မိဘမ်ားမွ အခ်ိန္ေပးျပီး ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ “ေက်းဇူးျပဳျပီး” ႏွင့္ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္ျခင္းမွာ ကိစၥတစ္စံုတစ္ခုျပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိလွ၏။ သင္မွား ေနပါက မွားေၾကာင္းကို ၀န္ခံေျပာဆိုပါေလ။ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္၏အျပဳအမူကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ျပဳမူေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ မလိုအပ္ဘဲ ေတာင္းပန္ရန္ ေျပာေနျခင္းကားမဟုတ္ရပါ။ မိမိတို႔ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုပါမွ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈသို႔လုိက္ပါၾကမည္ျဖစ္ျပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ မွ်ေ၀ၾကပါမည္။

တက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေသာအခါ သူတို႔၏အေျဖမ်ားကို နားေထာင္ေပးပါ။ စာသင္ခန္းအတြင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါရွိသည့္ နက္နဲေသာေမးခြန္းမ်ားအပါအ၀င္ မွားသည္၊ မွန္သည္ ဟူ၍ ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ဆရာမ်ား အေနျဖင့္ လြတ္ေနတတ္သည့္ ကေလးမ်ား၏ဘ၀ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ သဲလြန္စႏွင့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပ တတ္ပါသည္။ မိမိစာသင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိုးသားစြာ အမွန္အတိုင္း ျပန္လွန္ သံုးသပ္ျခင္းကို လိုခ်င္ပါမူ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔နာမည္မေရးေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါေစ။ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ကိုက္ညီစြာ သူတို႔အတိုခ်ဳပ္ ေရးသားႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းတို႔ကိုမူ ခ်ေပးရပါလိမ့္မည္။ တစ္ပံုစံတည္း ေကာက္ခ်က္ထားရွိ မႈမ်ားကို ရရွိပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးေနမႈအေပၚ နားေထာင္ျပီးလွ်င္ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါ။

တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ သူတို႔အတြက္ မိမိရွိေနပါေၾကာင္းကို ကေလးမ်ား သိရွိပါေစ။ သူတို႔အတြက္ သာမန္သူငယ္ခ်င္းအေနျဖင့္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားလိုအပ္သည့္အခါ၀ယ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ ကၽြမ္း၀င္မႈရွိစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သူတို႔အတြက္ ရွိေနသည္ဟု သိျမင္ထားေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစလိုသည့္အရာမ်ားကို အလြယ္တကူပင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အီးေမးလ္ အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားရွိပါ။ ပိုမိုတိုးတက္လာသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြရွိပါေစ။
အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္ေစခိုင္းသူမျဖစ္ေစပါႏွင့္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔က်စြာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပါ။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္လည္း အနားမရၾကေသးဘဲ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ ရွိေနတတ္ ျပန္သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္သည့္အခါ၀ယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကထက္ စာတစ္၀က္သာရွိသည္ကို သတိရွိပါ။ စာသင္ခန္းအတြင္းအခ်ိန္ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳပါ။ အိမ္စာမ်ားမ်ားလည္း မေပးသင့္ပါေခ်။ သူတို႔ကို ေအာင္ျမင္ေစလိုပါက ၀န္ပိမေနေစပါႏွင့္။ ေက်ာင္းစာ၊ အိမ္စာ အလုပ္အင္မတန္မ်ားျပားေနျခင္း၊ ၀န္ပိေနျခင္းမွာ အင္ကုန္အားကုန္ျဖစ္ေစတတ္ျပီး တစ္ခန္းလံုးကို အက်ဳိးယုတ္ေစတတ္ေလသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သူတို႔၏အိမ္စာမ်ားကိုလည္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ အရည္အေသြးျမင့္ ေစလိုေသာ စီမံကိန္းသင္ခန္းစာမ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္ပိုေပးသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာလုပ္လွ်င္ျပီးေရာသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ အိမ္စာ၊ ေက်ာင္းစာမ်ားမ်ားေပးျခင္းကိုကား လံုး၀မလုပ္သင့္ပါ။
သိန္းႏိုင္

Ref: Kelly Kilpatrick: How to become a teacher in Texas

0 comments: